Web Sitesi Çerezleri Aydınlatma Metni

Web Sitesi Çerezleri Aydınlatma Metni

Web Sitesi Çerezleri Aydınlatma Metni

Bu Aydınlanma Metni Hakkında

Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Poliya” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak bizler, kanallarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı çevrimiçi teknolojileri kullanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı mevzuata (özellikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uygun olarak yapılmaktadır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, ziyaretçilerin (“Veri Sahibi”) yürütülmekte olan https://www.poliya.com/ (“Site” veya “Site”) ziyaretinde kişisel verilerinin çerezler kullanılarak işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bizim tarafımızdan. Bu metinde, Web Sitemizde ne tür çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamak istiyoruz.

Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmayı bırakabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebilir veya internet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, bu metnin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Mevcut Aydınlanma Metni’nde yapılan her türlü değişiklik, web sitesinde veya herhangi bir kamuya açık ortamda yayımlandığında hüküm ifade edecektir. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.poliya.com/tr/kvk adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikaları’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel olarak;
Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak internet sitesinde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca;

-Sitenin işleyişi için gerekli olan temel fonksiyonları yerine getirmek.

-Web sitesinin performansını analiz etmek ve artırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteye gelen ziyaretçi sayısının belirlenmesi ve buna göre performansın ayarlanması veya ziyaretçilerin sitede aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

-Sitenin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, web sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya kanallarına paylaşım yapmak, web sitesini bir sonraki ziyaretinizde ziyaretçinin kullanıcı adı bilgilerini veya arama sorgularını hatırlamak.

Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve mevzuata uygun olarak tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi paylaştığımız tarafların, kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında tutabileceğini belirtmek isteriz.

Hukuki Sebepler

Poliya Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, 5/1 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1 maddesi kapsamında vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde açıklanan hukuki sebeplerin gerektirdiği hallerde ve bunlarla sınırlı olarak aramızdaki hukuki ve/veya ticari ilişki kapsamında açık rızanızı almaksızın kişisel verilerinizi işleyebilecektir. sebepler. Kanunun 5/2 maddesinde açıklanan bu nedenlere göre:
[5/2(a)]:Şirketimiz, herhangi bir kanunun açıkça izin vermesi halinde (fatura düzenlenmesi gibi) kişisel verilerinizi işleyebilir, [5/2(c)]:Şirketimiz, kişisel verilerinizi işleyebilir. Şirketin taraf olduğu bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (örneğin ürün teslimi için), [5/2(ç)]: Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz işlenebilir. yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekli olması halinde (örneğin, ilgili mevzuat uyarınca vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi), [5/2(d)]: Şirketimiz, tarafınızca alenileştirilmiş olan kişisel verilerinizi; halka açık hale getirme amacınız. [5/2(e)]:Şirketimiz, belirli bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olduğu hallerde (örneğin kişisel verilerin hukuki işlemlerde ispat aracı olarak kullanılması) kişisel verilerinizi işleyebilir. [5/2(f)]: Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması halinde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz kişisel verilerinizi işleyebilir. (ör. web sitesini analiz etmek ve performansını iyileştirmek için)

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda, web sitemizde kullandığımız farklı çerez türlerini bulabilirsiniz. Birinci taraf çerezler (ziyaret ettiğiniz web sitesinin sunucuları tarafından yerleştirilen) ve ayrıca üçüncü taraf çerezler (ziyaret ettiğiniz web sitesi dışındaki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin düzgün çalışabilmesi için belirli çerezlerin kullanılması zorunludur. Örneğin, web sitemizde oturum açtığınızda, kimlik doğrulama çerezleri, web sitemizde bir sayfadan diğerine geçişiniz sırasında aktif oturumunuzun devam etmesini sağlar.

Çerez

Açıklama

WSS Full Screen Mode

İletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve / veya içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için uygulamanın dahili kullanımı için Microsoft SharePoint çerezi.

Acgroupswithpersist & Acopendivids &
main tab-home

Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklama bağlantıları gibi web sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri sayesinde, hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için web sitemizi kullanımınızı ve web sitemizin performansını analiz ediyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin düzgün çalışıp çalışmadığını ve olası sorunları tespit edebiliyoruz.

Çerez

Açıklama

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerle ilgili tercihlerinizi özelleştirme olanağına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve Bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklara ilişkin talepleriniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Talepler için ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifelere göre Şirket’in ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, Şirket’in Kişisel Verilerini kullanmamasına neden olabilecek bir talepte bulunması halinde web sitesini tam olarak kullanamayacağını ve bu kapsamda doğacak sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. kendisine aittir.

Bize Ulaşın

* Bu formu göndererek, mesajıma dayalı olarak benimle iletişime geçilmesini ve gelecekte IAI’nin gizlilik politikası uyarınca benimle iletişime geçilebileceğini kabul ediyorum.